Winç / 360 dereje aýlanyşy / agramy 100KG / 100KG ýükleýär

Gysga düşündiriş:

Tehniki parametr

Agramy: 100kg

Iş ýüki: 100kg

Göterýän goluň teleskopiki ululygy: 1000 ~ 1500mm

Goldaw simli ýüp: mm6mm, 100m

Göterýän goluň aýlanýan burçy: 360 dereje


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

220V AC hereketlendirijisi bilen hereketlendirilen, motor gulp tormozy, motor reduktory, el bilen gysgyç, el tormozy.

Dürli üýtgewsiz reesimler, 360 ° aýlanma.

Bitaraplyga geçip biler, şeýlelik bilen erkin düşmek prosesinde tizligi dolandyryp bilýän kemer tormozy bilen enjamlaşdyrylan.

Torksyz 316 poslamaýan polat sim arkan goldawy.

Kabeliň uzynlygyny hasaplamak üçin rewolýusiýa hasaplaýjy bilen enjamlaşdyryldy.

220V AC hereketlendirijisi bilen hereketlendirilen, hereketlendiriji tormoz, motor reduktory, el bilen gysgyç, el bilen sürtülme tormozy, aýlanýan bomba, wilka enjamy we ş.m. bilen enjamlaşdyrylan kabel goýberilende, debrýus kesilen ýagdaýda goýulýar. tizligi tormoz bilen çäklendirilýär.Debriyaj bilen meşgullanmak üçin, deşijiniň hereketlendirijisini herekete getirmeli we deprek şol bir wagtda aýlamaly ýa-da hereketlendirijini gysgyç ýeňini aýlamak üçin dolandyryjyny herekete getirmeli.

Götermek gutarandan soň, motor öçürilýär we tormozy amala aşyrmak üçin hereketlendiriji tormoz awtomatiki usulda saklanýar.Göçme manyda Iş gutarandan soň, el tormozyny goýbermezden öň deprek tormozlanmagy üçin debriyaj bilen meşgullanmaly.

ÜSTÜNLIK

1. Aýlanyp bilýän çeňňek goltugyny götermek enjamlary wagt we güýji tygşytlamak üçin amatly we şahsy howpsuzlyga goraýjy täsir edýär.

2. Wagt göterip, göteriji enjamlary erkin ýykyp biler.

3. Guşak tormozy, güýçli işlemek, iş netijeliligini ýokarlandyrmak we şahsy howpsuzlygy goramak.

4. Güýçli polat simli ýüp enjamyň howpsuzlygyny goraýar, iş wagtynda howpsuzlygy üpjün edýär, enjamyň hyzmat möhletini ýokarlandyrýar we çykdajylary tygşytlaýar.

5. Arka düşürilende ýa-da dikeldilende uzynlygyna hakyky düşünmek, amal has täsirli we takyk bolýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň