Tolkun datçigi

  • Tolkun datçigi 2.0 / Tolkun ugry / Tolkun döwri / Tolkun beýikligi

    Tolkun datçigi 2.0 / Tolkun ugry / Tolkun döwri / Tolkun beýikligi

    Giriş

    Tolkun datçigi, okeanyň tolkunyň beýikligini, tolkun döwrüni, tolkun ugruny we beýleki maglumatlary netijeli alyp bilýän, täze optimallaşdyrylan deňiz gözleg patent algoritmini hasaplamagyň üsti bilen, dokuz ok tizlenme ýörelgesine esaslanýan ikinji nesliň düýbünden täzelenen görnüşi. .Enjam önümiň daşky gurşawa uýgunlaşmagyny gowulandyrýar we şol bir wagtyň özünde önümiň agramyny ep-esli azaldýar, düýbünden täze ýylylyga garşy material kabul edýär.Içinde bar bolan okean buýlaryna, süýşýän buý ýa-da pilotsyz gämi platformalaryna we ş.m. aňsatlyk bilen birleşdirilip bilinýän RS232 maglumat geçiriş interfeýsini hödürleýän içerki ultra pes güýçli içerki tolkun maglumatlary gaýtadan işlemek moduly bar.Okean tolkunyna gözegçilik we gözleg üçin ygtybarly maglumatlary üpjün etmek üçin tolkun maglumatlary hakyky wagtda ýygnap we iberip biler. Dürli ulanyjylaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin üç wersiýa bar: esasy wersiýa, standart wersiýa we hünär wersiýasy.