Iýmitlendiriji duz analizatory / in-situ On-line gözegçilik / Bäş görnüşli ýokumly duz

Gysga düşündiriş:

Iýmitlendiriji duz analizatory, Hytaýyň Ylymlar akademiýasy we Frankstar tarapyndan bilelikde işlenip düzülen esasy gözleg we ösüş taslamamyzdyr.Gural el bilen işlemegi doly simulýasiýa edýär we diňe bir gural bir wagtyň özünde bäş görnüşli ýokumly duzuň (No2-N nitrit, NO3-N nitrat, PO4-P fosfat, NH4-N ammiak azoty) ýerinde onlaýn gözegçiligi tamamlap biler. SiO3-Si silikat) ýokary hilli.El bilen dolandyrylýan terminal, ýönekeýleşdirilen sazlama prosesi we amatly işlemek bilen enjamlaşdyrylan, buý, gämi we beýleki meýdan düzedişlerini kanagatlandyryp biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

Ölçeg parametri: 5
Ölçeme wagty: 56 min (5 parametr)
Arassa suw sarp edilişi: 18,4 ml / döwür (5 parametr)
Suwuk galyndylar: 33 ml / döwür (5 parametr)
Maglumat geçirmek: RS485
Kuwwaty: 12V
Düzediş enjamy: elde göterilýän terminal
Çydamlylyk: 4 ~ 8weeks, Nusga almagyň aralygynyň uzynlygyna baglydyr (Reagent hasaplamalara görä, iň köp 240 gezek edip biler)

Parametr

Aralyk

LOD

NO2-N

0 ~ 1.0mg / L.

0,001mg / L.

NO3-N

0 ~ 5.0mg / L.

0,001mg / L.

PO4-P

0 ~ 0.8mg / L.

0.002mg / L.

NH4-N

0 ~ 4.0mg / L.

0.003mg / L.

SiO3-Si

0 ~ 6.0mg / L.

0.003mg / L.

Deňiz suwlaryna ýa-da süýji suwlara awtomatiki uýgunlaşyň
Adatça aşa pes temperaturada işläň
Pes reagent dozasy, uzak garramak, pes süýşmek, az energiýa sarp etmek, ýokary duýgurlyk, durnukly we ygtybarly işlemek
Duýgur - dolandyrylýan el terminaly, ýönekeý interfeýs, aňsat işlemek, amatly tehniki hyzmat
Hesapyşmaga garşy funksiýa bar we ýokary bulaşyk suwlara uýgunlaşyp bilýär

Programma sahnasy

Uly göwrümli we az energiýa sarp edilişi bilen, ýokary takyklygy, üznüksizligi üpjün edip bilýän okeana, derýa, derýalara, köllere we ýerasty suwlara we beýleki suw desgalaryna ýüzlenip, buýlara, kenarýaka stansiýalaryna, gözleg gämilerine we barlaghanalara we beýleki platformalara birleşdirilip bilner. we etrofikasiýa gözlegleri, fitoplanktonyň ösüşi we daşky gurşawyň üýtgemegine gözegçilik etmek üçin durnukly maglumatlar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary