Önümler

 • ADCP / Bäş şöhleli akustiki doppler häzirki profil / 300-1200KHZ / Durnukly öndürijilik

  ADCP / Bäş şöhleli akustiki doppler häzirki profil / 300-1200KHZ / Durnukly öndürijilik

  Giriş RIV-F5 seriýasy täze çykan bäş şöhleli ADCP.Ulgam, suw joşmasy barada duýduryş ulgamlary, suw geçiriş taslamalary, suw gurşawyna gözegçilik, akylly oba hojalygy we akylly suw hyzmatlary üçin häzirki wagtda ulanylýan tizlik, akym, suw derejesi we temperatura ýaly takyk we ygtybarly maglumatlary berip biler.Ulgam bäş şöhleli geçiriji bilen enjamlaşdyrylandyr.Specialörite gurşaw üçin aşaky yzarlamak ukybyny güýçlendirmek üçin 160 metr goşmaça merkezi ses şöhlesi goşulýar ...
 • Windel buý / ýokary takyklyk / GPS / real wagt aragatnaşyk / ARM prosessor

  Windel buý / ýokary takyklyk / GPS / real wagt aragatnaşyk / ARM prosessor

  Giriş

  Windel buýy, ýeliň tizligini, ýeliň ugruny, temperaturany we basyşyny tok ýa-da kesgitlenen nokatda synlap bilýän kiçijik ölçeg ulgamydyr.Içki ýüzýän top, howa menziliniň gurallary, aragatnaşyk ulgamlary, elektrik üpjünçiligi bölümleri, GPS ýerleşiş ulgamlary we maglumatlary ýygnamak ulgamlary ýaly ähli buýuň böleklerini öz içine alýar. Collectedygnalan maglumatlar aragatnaşyk ulgamy arkaly maglumat serwerine iberiler we müşderiler maglumatlary islendik wagt synlap bilerler.

 • Tolkun datçigi 2.0 / Tolkun ugry / Tolkun döwri / Tolkun beýikligi

  Tolkun datçigi 2.0 / Tolkun ugry / Tolkun döwri / Tolkun beýikligi

  Giriş

  Tolkun datçigi, okeanyň tolkunyň beýikligini, tolkun döwrüni, tolkun ugruny we beýleki maglumatlary netijeli alyp bilýän, täze optimallaşdyrylan deňiz gözleg patent algoritmini hasaplamagyň üsti bilen, dokuz ok tizlenme ýörelgesine esaslanýan ikinji nesliň düýbünden täzelenen görnüşi. .Enjam önümiň daşky gurşawa uýgunlaşmagyny gowulandyrýar we şol bir wagtyň özünde önümiň agramyny ep-esli azaldýar, düýbünden täze ýylylyga garşy material kabul edýär.Içinde bar bolan okean buýlaryna, süýşýän buý ýa-da pilotsyz gämi platformalaryna we ş.m. aňsatlyk bilen birleşdirilip bilinýän RS232 maglumat geçiriş interfeýsini hödürleýän içerki ultra pes güýçli içerki tolkun maglumatlary gaýtadan işlemek moduly bar.Okean tolkunyna gözegçilik we gözleg üçin ygtybarly maglumatlary üpjün etmek üçin hakyky wagtda tolkun maglumatlary ýygnap we iberip biler. Dürli ulanyjylaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin üç wersiýa bar: esasy wersiýa, standart wersiýa we hünär wersiýasy.

 • Mini tolkun buýy / Polikarbonat / Durnukly / Kiçi ululyk / uzak synlaýyş döwri / real wagt aragatnaşygy

  Mini tolkun buýy / Polikarbonat / Durnukly / Kiçi ululyk / uzak synlaýyş döwri / real wagt aragatnaşygy

  Mini Tolkun Buý tolkun maglumatlaryny gysga möhletli kesgitlenen nokat ýa-da süýşmek arkaly gysga möhletde synlap biler, tolkun beýikligi, tolkun ugry, tolkun döwri we ş.m. ýaly ummanyň ylmy gözlegleri üçin durnukly we ygtybarly maglumatlary üpjün edip biler.Okean bölüminiň gözleginde bölüm tolkun maglumatlary almak üçin hem ulanylyp bilner we maglumatlar Bei Dou, 4G, Tian Tong, Iridium we beýleki usullar arkaly müşderä yzyna iberilip bilner.

 • Tide Logger / Ownuk Ölçeg / Lighteňil Agram / Çeýe / Basyş we temperatura syn

  Tide Logger / Ownuk Ölçeg / Lighteňil Agram / Çeýe / Basyş we temperatura syn

  HY-CWYY-CW1 Tide Logger, Frankstar tarapyndan dizaýn edildi we öndürildi.Ululygy kiçi, agramy ýeňil, ulanylyşda çeýe, uzak gözegçilik döwründe tolkun derejesini we şol bir wagtyň özünde temperatura bahalaryny alyp biler.Önüm ýakyn ýerdäki ýa-da ýalpak suwlarda basyş we temperaturany synlamak üçin örän amatly, uzak wagtlap ýerleşdirilip bilner.Maglumatlaryň çykarylyşy TXT formatda.

 • Toplumlaýyn gözegçilik buýy / köp parametrli / 3 dürli ululyk / islege bagly datçik / çyzylan arraý

  Toplumlaýyn gözegçilik buýy / köp parametrli / 3 dürli ululyk / islege bagly datçik / çyzylan arraý

  Integrirlenen tolkun buýy, “Frankstar Technology” tarapyndan deňiz, derýa, derýa, köl üçin işlenip düzülen ýönekeý we tygşytly buý. Gabyk aýna süýümli berkidilen plastmassadan ýasalýar, poliureýa bilen sepilýär, gün energiýasy we batareýa bilen işleýär, üznüksiz durmuşa geçirip bilýär, tolkun, howa, gidrologiki dinamika we beýleki elementlere hakyky wagtda we täsirli gözegçilik.Ylmy gözlegler üçin ýokary hilli maglumatlary berip biljek derňew we gaýtadan işlemek üçin maglumatlar häzirki wagtda yzyna iberilip bilner.Önümiň durnukly öndürijiligi we amatly hyzmaty bar.

 • Iýmitlendiriji duz analizatory / in-situ On-line gözegçilik / Bäş görnüşli ýokumly duz

  Iýmitlendiriji duz analizatory / in-situ On-line gözegçilik / Bäş görnüşli ýokumly duz

  Iýmitlendiriji duz analizatory, Hytaýyň Ylymlar akademiýasy we Frankstar tarapyndan bilelikde işlenip düzülen esasy gözleg we ösüş taslamamyzdyr.Gural el bilen işlemegi doly simulasiýa edýär we diňe bir gural bir wagtyň özünde bäş görnüşli ýokumly duzuň (No2-N nitrit, NO3-N nitrat, PO4-P fosfat, NH4-N ammiak azoty) ýerinde onlaýn gözegçiligi tamamlap biler. SiO3-Si silikat) ýokary hilli.El bilen dolandyrylýan terminal, ýönekeýleşdirilen sazlama prosesi we amatly işlemek bilen enjamlaşdyrylan, buý, gämi we beýleki meýdan düzedişlerini kanagatlandyryp biler.

 • Sürüji buý / polikarbonat / suw ýelkeni / tok

  Sürüji buý / polikarbonat / suw ýelkeni / tok

  Sürüji buý çuňňur tok akymynyň dürli gatlaklaryny yzarlap biler.GPS ýa-da Beidou arkaly ýerleşiş, Lagrange prinsipini ulanyp, ummanyň akymlaryny ölçäň we Okeanyň üstki temperaturasyna gözegçilik ediň.Faceerüsti drift buý ýerleşişini we maglumatlary geçiriş ýygylygyny almak üçin Iridium arkaly uzakdan ýerleşdirmegi goldaýar.

 • Winç / 360 dereje aýlanyşy / agramy 100KG / 100KG ýükleýär

  Winç / 360 dereje aýlanyşy / agramy 100KG / 100KG ýükleýär

  Tehniki parametr

  Agramy: 100kg

  Iş ýüki: 100kg

  Göterýän goluň teleskopiki ululygy: 1000 ~ 1500mm

  Goldaw simli ýüp: mm6mm, 100m

  Göterýän goluň aýlanýan burçy: 360 dereje

 • Dinema ýüpi / strengthokary güýç / modokary modul / Pes dykyzlyk

  Dinema ýüpi / strengthokary güýç / modokary modul / Pes dykyzlyk

  Giriş

  Dyneema ýüp, Dyneema ýokary güýçli polietilen süýüminden ýasalýar we soňra ýüpi berkitmek tehnologiýasy arkaly gaty ýumşak we duýgur ýüpe öwrülýär.

  Arkan göwresiniň ýüzüne ýaglaýjy faktor goşulýar, bu bolsa ýüpüň üstündäki örtügi gowulandyrýar.Smoothumşak örtük ýüpi berk, reňkde çydamly edýär we könelmeginiň we ýitmeginiň öňüni alýar.

 • Kevlar ýüpi / Ultra ýokary güýç / Aşaky uzalma / Garramaga çydamly

  Kevlar ýüpi / Ultra ýokary güýç / Aşaky uzalma / Garramaga çydamly

  Giriş

  Gämi duralgasy üçin ulanylýan Kewlar ýüpi, pes gelix burçly massiw ýadro materialyndan örülen birleşýän ýüpdir we daşky gatlagy iň uly güýç almak üçin ýokary aşgazan garşylygy bolan gaty inçe poliamid süýümi bilen berk örülendir- agram derejesi.

  Kewlar aramid;aramidler ýylylyga çydamly, çydamly sintetiki süýümlerdir.Güýç we ýylylyga çydamlylygyň bu häsiýetleri Kevlar süýümini käbir arkan görnüşleri üçin ideal gurluşyk materialyna öwürýär.Arkanlar möhüm senagat we täjirçilik hyzmatlary bolup, taryhdan ozal bar.

  Pes gelix burç örmek tehnologiýasy, Kewlar ýüpüniň aşaky döwülmegini azaldýar.Öň berkidiji tehnologiýanyň we poslama garşy iki reňkli bellik tehnologiýasynyň utgaşmasy, aşaky gurallary gurnamagy has amatly we takyk edýär.

  Kewlar ýüpüniň ýörite dokma we berkitmek tehnologiýasy, hatda deňiz agyr şertlerinde-de ýüpüň gaçmagyndan ýa-da çökmeginden saklaýar.