Howanyň bitaraplygy

Howanyň üýtgemegi, milli serhetlerden çykýan global adatdan daşary ýagdaý.Bu, halkara derejesinde hyzmatdaşlygy we ähli derejelerde utgaşdyrylan çözgütleri talap edýän mesele. Pari Paris şertnamasy ýurtlaryň parnik gazlarynyň (parnik gazlarynyň) zyňyndylaryny global asyryň ortalaryna howanyň bitarap dünýäsine ýetmek üçin gysga wagtda ýetmegini talap edýär.HLDE-iň maksady 2030-njy ýyla çenli arassa, elýeterli energiýa we 2050-nji ýyla çenli arassa nol zyňyndylaryna ähliumumy elýeterliligi gazanmak üçin çäreleri çaltlaşdyrmak we giňeltmekdi.

Howa bitaraplygyny nädip gazanyp bileris?Gazylyp alynýan ýangyç sarp edýän ähli elektrik üpjünçisini ýapmak bilen?bu akylly karar däl we ähli adam hem kabul edip bilmez.Onsoň näme?—- Täzelenýän energiýa.

Täzelenip bilýän energiýa, adam döwründe tebigy taýdan doldurylýan täzelenýän çeşmelerden ýygnanýan energiýa.Gün şöhlesi, ýel, ýagyş, tolkunlar, tolkunlar we geotermiki ýylylyk ýaly çeşmeleri öz içine alýar.Täzelenýän energiýa, doldurylandan has çalt ulanylýan gazylyp alynýan ýangyçlardan tapawutlanýar.

Täzelenip bilýän energiýa barada aýdylanda, köpümiz gün ýa-da ýel energiýasy ýaly iň meşhur çeşmeler hakda eşitdik.

rth

Reneöne gaýtadan dikeldilýän energiýanyň beýleki tebigy baýlyklardan we Eartheriň ýylylygy we hatda tolkunlaryň hereketi ýaly hadysalardan peýdalanyp boljakdygyny bilýärdiňizmi?Tolkun energiýasy, umman energiýasynyň iň uly çak edilýän global çeşmesidir.

Tolkun energiýasy, tolkunlaryň hereketinden ulanylyp bilinýän täzelenýän energiýanyň bir görnüşidir.Tolkun energiýasyny okeanyň ýüzüne ýerleşdirmegi öz içine alýan birnäçe usul bar.Thatöne muny etmezden ozal, şol ýerden näçe güýç sarp edip boljakdygyny hasaplamaly.Bu tolkun maglumatlary almagyň ähmiýetini berýär.Tolkun maglumatlary almak we derňemek, ummanyň tolkun güýjüni ulanmagyň ilkinji ädimidir.Diňe tolkun güýjüniň kuwwaty bilen çäklenmän, gözegçilik edip bolmaýan tolkun güýji sebäpli howpsuzlyk hem möhümdir.Şonuň üçin elektrik generatoryny belli bir ýerde ýerleşdirmek kararyna gelmezden ozal.Tolkun maglumatlary almak we köp sebäplere görä seljermek zerurdyr.

Şereketimiziň tolkun buýunyň ägirt uly tejribesi bar.Bazardaky beýleki buý bilen deňeşdirme synagy geçirdik.Maglumatlar, şol bir maglumatlary has arzan bahadan üpjün edip biljekdigimizi görkezýär.Awstraliýadan, Täze Zelandiýadan, Hytaýdan, Singapurdan, Italiýadan gelen müşderimiz, tolkun buýrugymyzyň takyk maglumatlaryna we tygşytlylygyna gaty ýokary baha berýär.

sdv

“Fankstar” tolkun energiýasyny derňemek üçin tygşytly enjamlary we deňiz gözleginiň beýleki tarapyny öndürmäge borçlanýar.Işçileriň hemmesi, Howanyň üýtgemegi üçin belli bir kömek bermäge borçlydygymyzy we muny ýerine ýetirendigimize buýsanýarys.


Iş wagty: -20anwar-27-2022