360 million inedördül kilometre deňiz gurşawyna gözegçilik

Okean, howanyň üýtgemegi baradaky ägirt uly we möhüm bölek, iň köp parnik gazy bolan ullakan ýylylyk we kömürturşy gazy.Emma bu gaty uly tehniki kynçylyk boldytakyk we ýeterlik maglumatlary ýygnamakhowa we howa modellerini üpjün etmek üçin umman hakda.

Şeýle-de bolsa, ýyllaryň dowamynda ummanyň ýyladyş nagyşlarynyň esasy suraty ýüze çykdy.Günüň infragyzyl, görünýän we ultramelewşe şöhleleri okeanlary gyzdyrýar, esasanam Eartheriň aşaky giňişliklerinde we ullakan okean basseýnleriniň gündogar sebitlerinde sorulýan ýylylyk.Windel bilen dolandyrylýan ummanyň akymlary we uly göwrümli aýlanyş nagyşlary sebäpli ýylylyk adatça günbatara we polýuslara gönükdirilýär we atmosfera we kosmosa gaçyp gidýär.

Bu ýylylyk ýitgisi, ilkinji nobatda bugarmak we kosmosa täzeden radiasiýa kombinasiýasyndan gelýär.Bu okean ýylylyk akymy, ýerli we möwsümleýin temperaturany aşa gowulaşdyrmak arkaly planetany ýaşamaga kömek edýär.Şeýle-de bolsa, ýylylygyň ummanyň üsti bilen daşalmagy we ahyrky ýokarlan ýitgisi, toklaryň we şemallaryň ýylylygy okeana aşak süýşürip bilmek we öwürmek ukyby ýaly köp faktorlara täsir edýär.Netijede, bu çylşyrymly prosesler jikme-jik görkezilmese, howanyň üýtgemeginiň islendik modeliniň takyk bolmagy mümkin däl.Bu gaty gorkunç mesele, esasanam Eartheriň bäş ummany 360 million inedördül kilometre ýa-da planetanyň 71 göterimine barabardyr.

Adamlar okeanda parnik gazynyň täsiriniň aýdyň täsirini görüp bilerler.Alymlar ýer ýüzünden we bütin ýer ýüzünden ölçenenlerinde gaty düşnüklidir.

“Frankstar Technology” üpjün etmek bilen meşgullanýardeňiz enjamlarywe degişli tehniki hyzmatlar.Üns berýärisdeňiz gözegçiligiweummanyň gözegçiligi.Biziň garaşýan zadymyz, fantastiki ummanymyza has gowy düşünmek üçin takyk we durnukly maglumatlary bermekden ybarat.

20


Iş wagty: Iýul-18-2022