Habarlar

 • Okean akymlaryny nädip ulanmaly II

  1 Rosette Power Generation Okeanyň häzirki elektrik öndürmegi, okean akymlarynyň suw turbinalaryny aýlamak we soňra generatorlary elektrik öndürmek üçin täsirine baglydyr.Okeanyň häzirki elektrik stansiýalary adatça deňziň üstünde ýüzýärler we polat simler we labyrlar bilen berkidilýär.Bir ...
  Koprak oka
 • Okeana gözegçilik etmek näme üçin möhüm?

  Planetamyzyň 70% -den gowragy suw bilen örtülen ummanyň üstü, dünýämiziň iň möhüm ýerlerinden biridir.Okeanlarymyzdaky ykdysady işleriň hemmesi diýen ýaly ýeriň üstünde bolup geçýär (mysal üçin deňiz gämi gatnawy, balykçylyk, suw hojalygy, deňiz täzelenip bilýän energiýa, dynç alyş) we ...
  Koprak oka
 • Okean akymlaryny nädip ulanmaly I.

  Adamlaryň okean akymlaryny adaty ulanmagy “gaýygy tok bilen bilelikde iteklemek”.Gadymylar ýüzmek üçin umman akymlaryny ulanypdyrlar.Saelkenli ýaşan döwürde, nawigasiýa kömek etmek üçin umman akymlarynyň ulanylmagy, adamlaryň köplenç “tok bilen gaýyk itmek ...
  Koprak oka
 • Okeanyň hakyky wagtlaýyn gözegçilik enjamlary gazuw işini has ygtybarly we has täsirli edýär

  Deňiz gazmak daşky gurşawa zyýan ýetirýär we deňiz ösümliklerine we haýwanat dünýäsine ýaramaz täsir edip biler."Çaknyşyklardan fiziki şikes ýa-da ölüm, sesiň döremegi we bulaşyklygyň ýokarlanmagy, gazmagyň deňiz süýdemdirijilerine gönüden-göni täsir etmeginiň esasy ýollarydyr" -diýýär ...
  Koprak oka
 • “Frankstar Technology” deňiz enjamlaryna üns berýän ýokary tehnologiýaly kärhana

  “Frankstar Technology” deňiz enjamlaryna üns berýän ýokary tehnologiýaly kärhana.Tolkun datçigi 2.0 we tolkun buýlary “Frankstar Technology” -iň esasy önümleri.FS tehnologiýasy tarapyndan işlenip düzüldi we gözlenýär.Tolkun buýy deňiz gözegçiligi pudaklarynda giňden ulanyldy.Ulanyldy f ...
  Koprak oka
 • “Frankstar Mini Wave buý” hytaý alymlaryna dünýä derejesinde Şanhaý akymynyň tolkun meýdanyna edýän täsirini öwrenmek üçin güýçli maglumat goldawyny berýär.

  “Frankstar Mini Wave buý” hytaý alymlaryna dünýä derejesinde Şanhaý akymynyň tolkun meýdanyna edýän täsirini öwrenmek üçin güýçli maglumat goldawyny berýär.

  “Frankstar” we Fiziki Okeanografiýanyň esasy laboratoriýasy, Bilim ministrligi, Hytaýyň Okean uniwersiteti bilelikde 2019-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli Demirgazyk-Günbatar Pacificuwaş ummanynda 16 tolkun spritini ýerleşdirdi we 310 güne çenli degişli suwlarda 13,594 sany gymmatly tolkun maglumatlary aldy. .Alymlar ...
  Koprak oka
 • Deňiz daşky gurşaw howpsuzlygy tehniki ulgamynyň düzümi

  Deňiz daşky gurşaw howpsuzlygy tehniki ulgamynyň düzümi

  Deňiz daşky gurşaw howpsuzlygy tehniki ulgamynyň düzümi Deňiz daşky gurşaw howpsuzlygy tehnologiýasy, esasan, deňiz daşky gurşawy maglumatlary almak, üýtgetmek, maglumatlary özleşdirmek we çaklamak bilen amala aşyrylýar we paýlanyş aýratynlyklaryny we üýtgeýän kanunlaryny seljerýär;acco ...
  Koprak oka
 • Okean ýeriň iň möhüm bölegi hasaplanýar

  Okean ýeriň iň möhüm bölegi hasaplanýar.Okeansyz ýaşap bilmeris.Şonuň üçin umman hakda öwrenmek biziň üçin möhümdir.Howanyň üýtgemeginiň üznüksiz täsiri bilen gözleg meýdanynda temperatura ýokarlanýar.Okeanyň hapalanmagy meselesi hem ...
  Koprak oka
 • Alymlar tarapyndan 200 m-den aşak suw çuňlugy diýilýär

  Alymlar tarapyndan 200 m-den aşak suw çuňlugy diýilýär.Çuň deňziň aýratyn daşky gurşaw aýratynlyklary we öwrenilmedik ýerleriň giň gerimi halkara ýer ylmynyň, esasanam deňiz ylmynyň iň soňky gözleg serhedine öwrüldi.Üznüksiz ösüş bilen ...
  Koprak oka
 • Deňizdäki nebit-gaz pudagynda dürli pudaklar bar

  Deňizdäki nebit-gaz pudagynda dürli pudaklar bar, bularyň hersi aýratyn bilim, tejribe we düşünişmegi talap edýär.Şeýle-de bolsa, häzirki gurşawda ähli ugurlara hemmetaraplaýyn düşünmäge we maglumat ýasamak ukybyna zerurlyk bar, ...
  Koprak oka
 • Suw geçirijisinde suw geçirmeýän birleşdiriji komponentleriň ulanylyşy boýunça gözleg

  Suw geçirijisinde suw geçirmeýän birleşdiriji komponentleriň ulanylyşy boýunça gözleg

  Suw geçirmeýän birleşdiriji we suw geçirmeýän kabel, suwasty elektrik üpjünçiliginiň we aragatnaşygyň esasy düwmesi bolan suw geçirmeýän birleşdirijini, şeýle hem çuň deňiz enjamlarynyň gözlegini we ösüşini çäklendirýän päsgelçilik bolup durýar.Bu kagyz ösüşi gysgaça suratlandyrýar ...
  Koprak oka
 • Okeanlarda we plýaacheslarda plastmassanyň toplanmagy global krizise öwrüldi.

  Okeanlarda we plýaacheslarda plastmassanyň toplanmagy global krizise öwrüldi.Dünýä ummanlarynyň ýüzünde aýlanýan konwergensiýanyň takmynan 40 göteriminde milliardlarça funt plastmassa tapylyp bilner.Häzirki nyrh boýunça, plastmas ummanyň ähli balyklaryndan 20-den köp bolar diýlip çaklanylýar ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2