Biz hakda

FRANKSTAR TEHNOLOGI GRA GROUP PTE

2019-njy ýylda Singapurda döredildi.
Biz deňiz enjamlaryny satmak we tehnologiýa hyzmaty bilen meşgullanýan tehnologiýa we önümçilik kompaniýasydyrys.

“Frankstar” diňe bir gözegçilik enjamlaryny öndüriji bolman, eýsem deňiz teoretiki gözleglerinde-de üstünlikler gazanarys diýip umyt edýäris.Deňiz ylmy gözlegleri we hyzmatlary üçin iň möhüm enjamlar we maglumatlar bilen üpjün etmek üçin köp tanymal uniwersitetler bilen hyzmatdaşlyk etdik, Hytaý, Singapur, Täze Zelandiýa we Malaýziýa, Awstraliýa ýaly bu uniwersitetler enjamlarymyzyň we hyzmatlarymyzyň ylmy edip biljekdigine umyt edýäris. Gözleg ummasyz öňe gidişlik edýär we ummanyň synlaýyş hadysasyna ygtybarly teoretiki goldaw bermek üçin üstünlikler gazanýar.Tezisler hasabatynda buýsanmaly bir zadymyzy we käbir enjamlarymyzy görüp bilersiňiz, biz adam deňziniň ösüşine güýç sarp edip, muny dowam etdireris.

takmynan4

Biz näme edýäris

Önümlerimiz dünýä bazarynda uly meşhurlyga eýe boldy.
Müşderileriň kanagatlanmagynyň, çalt eltilmeginiň we satuwdan soňky hyzmatyň we goldawyň esasy maksatlarymyz we üstünligimiziň açarydygyny mälim etmek bilen buýsanýarys.
Esasy önümlerimiz tolkunlar boýunça gözleglere, şeýle hem gelgit düzgünleri, deňiz iýmit duzunyň parametrleri, CTD we ş.m. bilen baglanyşykly okean maglumatlarynyň takyklygy we durnuklylygy, şeýle hem maglumatlary real wagt geçirmek we gaýtadan işlemek hyzmatlary bilen meşgullanýar.

Okeanlar, her bir adama, her bir senagata we her bir ýurda täsir edýän howa we howamyzy herekete getirýär.

Ygtybarly we ygtybarly umman maglumatlary üýtgeýän planetamyza düşünmekde möhümdir.Ylmyň we gözlegleriň ösmegine kömek etmek üçin, maglumatlarymyzy ummanyň dinamikasyna düşünmäge we howanyň üýtgemeginiň planetamyza we howa şertlerine täsirini azaltmaga gönükdirilen akademiki gözlegçiler üçin elýeterli edýäris.
Bütindünýä gözleg jemgyýetine enjamlary has gowy we has gowy enjamlar bilen üpjün etmek bilen öz jogapkärçiligimizi ýerine ýetirmäge borçlanýarys.Maglumatlarymyzy we enjamlarymyzy ulanmak isleseňiz, ikirjiňlenmän biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Dünýä söwdasynyň 90% -den gowragy deňiz bilen amala aşyrylýar.Okeanlar, her bir adama, her bir senagata we her bir ýurda täsir edýän howa we howamyzy herekete getirýär.Şeýle-de bolsa, ummanyň maglumatlary ýok.Aýyň ýüzüni daş-töweregimizdäki suwlardan has köp bilýäris.

takmynan1

Frankstaryň maksady, has köp maksatlara ýetmek üçin, ýöne has arzan bahadan ähli adamzadyň umman senagatyna goşant goşmak isleýän adamlara ýa-da edaralara kömek bermekden ybarat.

takmynan2

“Frankstar” diňe bir deňiz gözegçilik enjamlaryny öndüriji bolman, eýsem deňiz akademiki gözleglerinde-de üstünlikler gazanarys diýip umyt edýäris.Hytaý, Singapur, Täze Zelandiýa we Malaýziýa, Awstraliýa ýaly köp sanly meşhur uniwersitetler bilen hyzmatdaşlyk etdik, deňiz ylmy gözlegleri we hyzmatlary üçin iň möhüm enjamlar we maglumatlar bilen üpjün etdik.Enjamlarymyzyň we hyzmatlarymyzyň ylmy gözleglerini üstünlikli dowam etdirip, ummany synlamak hadysasyna ygtybarly akademiki goldaw bermek üçin üstünlik gazanyp biljekdigine umyt edýäris.Tezisler hasabatynda bizi we käbir enjamlarymyzy görersiňiz, buýsanmaly zat, deňiz pudagyny ösdürmek üçin güýjümizi sarp edip, muny dowam etdireris.

Okean maglumatlarynyň daşky gurşawymyza has gowy düşünmegine, has gowy kararlara, iş netijeleriniň gowulaşmagyna we netijede has durnukly planetanyň goşant goşjakdygyna ynanýarys.